Oppstartsplan

Fremdriftsplan

Ved oppstarter skal alle aktivitetene fra A til Å fremgå av egen plan. Gant skjema eller andre hjelpemiddel kan brukes – bruk sjekklister for å kontrollere fremdrift.

Bestilling av utstyr/midler m.m

I innkjøp beskrives hvilke typer utstyr / midler som skal brukes i arbeidet. Bestilling skal skje i følge innkjøpsrutiner eller ifølge kundens.

Ansettelser

Ansettelser følger de rutiner som er beskrevet.

Opplæring og utdannelse

Følger de prosedyrer og rutiner som er beskrevet i rutiner for opplæring.

Arbeidsplassperm

Det utarbeides arbeidsplassperm, som skal være tilgjengelig for våre medarbeidere.

Permen skal innholde:

 • Renholdsplaner
 • Middelbrukinstrukser
 • Områdeinndeling (hvis flere områder)
 • Produktdatablad og brukerinformasjon
 • Instruks for bruk og vedlikehold av renholdsmaskiner
 • Avtalte kommunikasjonskanaler og driftsmøter som har betydning for kontrakten
 • Metodebeskrivelser som har betydning for kontrakten

Arbeidsplasspermen skal gjennomgås med medarbeiderne før oppstart. 

Kundeperm

Det utarbeides kundeperm for oppbevaring på avdelingene. Permen skal innholde:

 • Kontrakt / Avtaler
 • Tilbud med registreringer, og oversikt maskiner / utstyr
 • Kalkulasjonsgrunnlag
 • Renholdsplaner
 • Møtereferater
 • Avviksbehandlinger
 • HMS - arbeid i avdelingen

Kommunikasjon

Ved avtale om kommunikasjon utover rutinene tas dette med i kundepermen og arbeidsplasspermen.

Gjennomgang av bedrift, områder, planer

Før renholdet starter foretas en grundig gjennomgang av bedriften med renholdere / arbeidsledere. Det skal gis en generell orientering om produksjon, maskiner og utstyr.

Alle ansatte renholdere og arbeidsledere skal presenteres kunden. Det gjennomføres en fysisk gjennomgang av tildelte områder, bruk av verneutstyr og renholdsprosedyrer for spesielle maskiner og utstyr.

Gjennomgang av middelbruksinstruks, håndtering og oppbevaring

Oppbevaringsstedet for kjemikalier samt rutiner for oppbevaring og transport før og

etter renholdets slutt gjennomgås. Kontrollere at kjemikalier er i henhold til bestilling og materialstandard. Blandingsforhold skal kontrolleres både før, etter og under utførelse av renholdet. 

Gjennomgang av renholdsutstyr

Det skal gis opplæring i bruk av høytrykksanlegg, lavtrykksanlegg og skumanlegg

på bedriften. Leverandør eller teknisk kyndig person hos kunde står for opplæringen. Metodevalg og utstyrsvalg gjennomgås av avdelingsleder ev. kyndig stedfortreder.

Gjennomgang av sikkerhetsregler og værneutstyr

Kundens sikkerhetsbestemmelser gås gjennom - som soneinndeling (rene og urene soner), interne sikkerhetsbestemmelser, låserutiner, gangsoner, rømningsveier, bruk av utlevert ID – kort etc.

Renholder orienteres om regler for uniformering, garderober til disposisjon med låsbart

skap, interne sikkerhetsbestemmelser som bruk av påbudt utlevert verneutstyr etc.

© Maxirent AS
Utviklet av:
pencilphone-handsetmap-marker