Salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er Maxirent AS, Odvar Solbergs vei 106, 0973 Oslo, post@maxirent.no, 48 48 46 96, 971 229 896, og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

8. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

9. Forsinkelse og manglende levering - kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelseheve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

10. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske  utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18  år.

12. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600  eller www.forbrukertilsynet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

 

Generelt om tjenesten:

Renhold kan bestilles på Maxirent.no. Alle våre renholdere er ansatt og har teoretisk og praktisk opplæring. Alle ansatte er alltid oppdatert på våre rutiner og leveransekrav. Maxirent AS har opptil 10 millioner Skadeforsikring hos Storebrand ASA

Renhold

Følgende standardvilkår gjelder for kundeforhold mellom kunden og Maxirent AS ved rengjøring av bolig. Maxirent AS forbeholder seg retten til å endre standardvilkårene. Eventuelle endringer vil tre i kraft etter 30 dager for eksisterende kundeforhold.

Prisjustering

Prisen reguleres den 1. april hvert år i forbindelse med det årets tariffoppgjør. Reguleringen står i samsvar med lønnsnivået i det årets tariff, og legger tarifflønnens prosentvise endring og andre lovbestemte tillegg til grunn for beregningen.

Helligdager

Bevegelige helligdager: Oppdraget utføres ikke i arbeidsdager som faller på bevegelige helligdager og andre offisielle fridager (røde dager). Eventuelt renholdsarbeid i disse dagene avtales spesielt og belastet i henhold til egne satser.

Avtalens varighet

Avtalen er løpende med gjensidig oppsigelsesfrist på én kalendermåned regnet fra den 1. i neste måned etter at oppsigelsen fant sted. Oppsigelsen skal være skriftlig og trenger ingen begrunnelse fra noen av partene. Planlagt tjeneste kan ikke kanselleres i oppsigelsestiden uavhengig av årsak.

Ombooking av avtalt renhold: Hvis avtalt renhold må avbestilles grunnet ferie eller andre årsaker, må det skje senest en (1) uke i forkant. Avbestillinger senere enn dette blir fakturert som normalt. Ombooking av kontraktfestet renhold kan kun maks skje en (1) gang i kvartalet eller to (2) ganger hvis det er ukentlig renhold.

Forsikring og krav om helse-miljø-sikkerhet (HMS)

Maxirent AS oppfyller myndighetenes krav om internkontroll/HMS, og innehar nødvendige og lovbestemte forsikringer samt ansvarsforsikring for opptil 10 millioner kroner. Maxirent AS er forsikret gjennom Storebrand ASA.

Force majeure

Ved force majeure, herunder streik, pandemi, lockout og lignende som berører Maxirent AS bortfaller både kundens og leverandørens ansvar i den tiden situasjonen varer.

Nøkler

Håndtering av nøkler avtales mellom kunde og Maxirent AS. Om Kunden ønsker, kan Kundens nøkler oppbevares i låst nøkkelskap hos Maxirent AS. Alle nøkleknipper er anonyme, kun utstyrt med intern merking.

Fast renhold

Ved bestilling av fast renhold inngås avtale om fast leveranse av tjenesten på faste leveransetidspunkter og Selskapet utnevner fast Renholder til kunder. Om kunder ønsker å endre syklus på avtalen underveis skal forespørsel om dette sendes til post@maxirent.no. Ved slike endringer kan selskapet ikke garantere levering fra samme renholder. Det samme gjelder om kunder ønsker å endre leveringstidspunkt for enkelte leveranser. Ved eventuell sykdom hos renholder vil selskapet etterstrebe å tilby tjenesten til opprinnelig avtalt oppstartstidspunkt utført av annen renholder, men garanterer levering av tjenesten innen 48 timer etter avtalt leveringstidspunkt i tilfeller der sykdom er innmeldt på kort varsel.

Fakturadato per måned: Første dag i måneden eller den 30. hver måned (etter forespørsel). Betalingsfrist er 7 dager etter at faktura har blitt sendt.

Vederlag og betalingsbetingelser

Vederlaget for Tjenesten blir beregnet på grunnlag av kundens opplysninger ved bestilling (Vederlag). kunden belastes via sitt kredittkort etter uført arbeid.

Skade, mangel og forsinkelse

Skade: Vår samarbeidspartner Gjensidige forsikring ASA forsikrer våre kunder for opptil 10 millioner i skade på eiendom. Dermed er du trygg på at ting ordnes raskt og smertefritt ved eventuelle uhell. Om uhellet skulle være ute kontakter du oss på pos@Maxirent.no innen 24 timer, slik at vi kan melde skade videre til vår forsikringspartner. For at en skade skal dekkes kreves det at den meldes inn innen 24 timer eller uten ugrunnet opphold. Dette slik at vi kan engasjere vår forsikringspartner og eventuelt takstmann så snart uhellet er ute. Det er også en fordel om du legger ved bildedokumentasjon og en enkel forklaring av situasjonen.

Mangelfull leveranse: Dersom kunden skal rapportere mangler må dette skje innen 24 timer etter utført tjeneste, eller innen rimelig tid. Tilbake rapportering om mangelfull leveranse må kommuniseres fra kunden som har bestilt tjenesten.  Om det foreligger mangler vil kunden få tilbud om retting, prisavslag eller erstatning. Selskapet har som standard reaksjon å rette rapporterte mangler med utøvende renholder – normalt innen 24 timer etter at mangel er rapportert og selskapet bærer kostnaden med dette. Om kunden avslår retting av mangler bortfaller kundens krav på annen kompensasjon. Dersom selskapet ikke kan rette mangelen, kan Selskapet gi et forholdsmessig prisavslag på tjenesten. Skulle det vise seg at det ikke foreligger mangel ved utført tjeneste er kundens ansvarlig for selskapets kostnader i forbindelse med inspeksjon. Om kunder ikke har mulighet til å inspisere innenfor gitt tidsfrist pliktes kunder å utnevne en representant som kan inspirere boligen i hans/hennes sted. Om kunden har fremmet klage innen 24 timer etter utført tjeneste bortfaller klageretten. Klage skal meldes inn til post@maxirent.no og kunder pliktes til å legge ved bildedokumentasjon av forholdene som er grunnlag for klagen.

Forsinkelse: Dersom tjenesten ikke utføres innenfor bestilt tidsrom regnes det som forsinkelse. Selskapet er ikke ansvarlig dersom forsinkelse skyldes forhold på kundens side, herunder, men ikke begrenset til kundens manglende medvirkning. Ved forsinkelse kan kunden kreve at tjenesten utføres eller kreve heving av avtalen og refusjon. Ved forsinkelse av vesentlig betydning kan kunden heve avtalen. Om kunder krever at tjenesten utføres, bortfaller retten til å heve avtalen, såfremt tjenesten blir utført innen rimelig tid eller innen fristen kundens setter. Hvis det viser seg, enten før eller underveis i leveranse av tjenesten, at tjenesten vil blir forsinket med medfølgende hevingsrett, kan kunden heve avtalen allerede før tiden for oppfyllelse.

Erstatning, Forsinkelse eller Mangel kan gi Kunden rett til å kreve erstatning for tap. Dette gjelder likevel ikke dersom tapet skyldes en hindring som er utenfor selskapets kontroll. kunden kan kreve erstatning for skader og tap med mindre selskapet godtgjør at skaden eller tapet ikke skyldes feil eller forsømmelse på selskapets side.

Booking, kansellering og oppsigelse

Forbruker er bundet til bestilling så fort booking er fullført, og bekreftelse på bestilling er mottatt. Forbruker kan kansellere ordre inntil 48 timer før avtalt tid for oppstart. Hvis Forbruker kansellerer mindre enn 48 timer før avtalt tidspunkt for oppstart vil Selskapet belaste Forbruker for én (1) time renhold. I henhold til Lov om opplysningsplikt og angrerett av 2014 har Forbruker rett til å kansellere avtale om kjøp av tjeneste i inntil 14 dager etter inngåelse av avtale. Forbrukeren er innforstått med at om at angreretten ikke kan benyttes hvis Forbrukeren har bestilt og fått levert Tjenesten før utløpet av angrefristen. Ved bruk av angreretten senere enn 48 timer før bestilt oppstartstidspunkt for Tjenesten må Forbrukeren betale gebyr tilsvarende én time renhold. Ønsker Forbrukeren å benytte seg av angreretten må Forbrukeren sende utfylt angrerettskjema til post@maxirent.no.‍

‍Vederlag og betalingsbetingelser

Vederlaget for tjenesten blir beregnet på grunnlag av Forbrukerens opplysninger ved bestilling (Vederlag). Forbrukeren belastes via sitt kredittkort etter utført tjeneste. Det er ikke mulig for Forbrukeren å bestille Tjenesten uten dekning på kredittkortet.

Forbrukerens medvirkning

Forbruker plikter å tilrettelegge slik at Tjenesten kan utføres på en god måte. Forbrukeren må ved bestilling opplyse om særlige forhold den ønsker Selskapet skal ta i betraktning når Tjenesten skal leveres. Med mindre Forbruker spesifiserer at Renholder skal hjelpe til med opprydning forventer Selskapet at boligen skal være ferdig ryddet og klargjort ved renholdets starttidspunkt. Forbruker forplikter seg til å sikre Renholder adgang til boligen fra bestilt oppstartstidspunkt, frem til bestilt avslutningstidspunkt. Utføring av tjenesten forutsetter også at Forbruker gir Renholder tilgang til varmt og kaldt vann, samt støvsuger og strømuttak. Forbruker er ansvarlig for at det ikke foreligger forhold ved boligen som utgjør en fare for Renholder. Om Renholder mener utførelsen av Tjenesten er uforsvarlig i forhold til helse, miljø- og sikkerhetshensyn, kan han/hun velge å avbryte utførelsen. Om Tjenesten ikke lar seg utføre på grunn av manglende medvirkning fra Forbrukeren vil Forbrukeren likevel belastes fullt for Tjenesten.

Force Majeure

Selskapet er ikke ansvarlig for forsinkelser eller tilfeller der force majeure gjør det umulig å levere tjenesten. Eksempler: streik, opprør, naturkatastrofer, strømbrudd eller manglende telefondekkning.

Konfidensialitet

Alle opplysninger om våre kunder behandles konfidensielt.

Betaling

Fast renhold kan faktureres etter utført vask hvis kunder ville ønsker det. Kunden godtar at faktura sendes per e-post. Standard betalingsbetingelser er 10 dager fra fakturadato. Purring på manglende betaling belastes med purregebyr og lovens forsinkelsesrenter. Ved inkasso vil det i tillegg påløpe inkassogebyrer.

AVBESTILLING

Enkeltbestillinger

Ved avbestilling av vask senere enn 24 timer før avtalt vask, plikter kunden å betale for renholdet i sin helhet.

Periodisk vask

Har kunden akseptert periodisk renhold, må avbestilling skje ved skriftlig henvendelse til post@maxirent.no senest én uke før neste avtalte vask.

Om kunde ønsker å si opp før Maxirent AS har levert tjenesten tre ganger totalt, vil kunde belastes full pris for tjenestene som allerede har blitt levert.

KUNDENS PLIKTER

Riktige opplysninger

Kunden plikter å gi Maxirent AS riktige opplysninger om boligens størrelse og type ved bestilling, og informere om forhold som kan ha betydning for å kunne fastsette arbeidets omfang.

Øvrige forberedelser

Kunden er ansvarlig for å forberede boligen til vask. Om disse ikke skjer har ikke Maxirent AS erstatningsansvarlig ved eventuell skade eller dårlig utført arbeid på grunn av tilgang mangel.

Verdifulle gjenstander

Kunden skal selv flytte verdifulle gjenstander eller andre gjenstander som kan skades ved utføringen av vårt arbeid.

Erstatning dersom tjenesten ikke kan utføres grunnet kundens forhold

Dersom Maxirent AS på grunn av manglende medvirkning fra kundens side ikke kan utføre arbeid som avtalt, vil Maxirent AS kunne kreve erstatning for tap og kostnader dette medfører.

Kundens rettigheter ved mangler

Reklamasjon

Maxirent AS oppfordrer kunden til å gi beskjed så raskt som mulig dersom kunden mener at resultatet ikke er tilfredsstillende, eller om kunden mener det er oppstått skader som følge av vasken. Kunden må reklamere på eventuelle mangler ved tjenesten innen rimelig tid og senest innen 5 løpedager etter at kunden oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Retting

Ved reklamasjon på forhold som etter loven utgjør en mangel, skal Maxirent AS rette mangelen innen rimelig tid. Dersom kunden mener vasken er mangelfull, plikter kunden å sende inn redegjørelse sammen med bilder eller annen nødvendig dokumentasjon på forholdet som kunden mener utgjør en mangel. Dersom slik dokumentasjon ikke blir oversendt samtidig med mangels innsigelsen, plikter Maxirent AS ikke å foreta besiktigelse og eventuell retting av forholdet. Redegjørelse og bildedokumentasjon sendes til post@maxirent.no.

Erstatning

Maxirent AS er ikke ansvarlig for skader på boligen som skyldes at vinduer, ventilasjonsluker eller andre åpninger har stått åpne, at vinduene ikke er tette, at bygningen eller områdene rundt bygningen, materialer/møbler eller lignende som ikke er flyttet, ikke tåler vann – eller øvrig utstyr og driftsløsøre som Maxirent AS benytter i forbindelse med vaskeoppdraget. Maxirent AS er heller ikke ansvarlig for vinduer som sprekker eller knuses fordi de er gamle, skadet, eller på annen måte ikke holder normal standard. Tilsvarende gjelder for hele eller deler av sprosser som løsner eller faller av.

© Maxirent AS
Utviklet av:
pencilphone-handsetmap-marker